Yayınlarım

Kitaplarım

 • Para Banka Sözlüğü, Ankara: İmge Kitabevi, 1987.
 • Para Banka, Ortak Kitap, 1988.
 • İktisadın İlkeleri (Ortak Kitap), Kitapta Dört Bölüm Yazdım ve Editörlük Yaptım. Ankara: Alkım Yayınevi, 1996.
 • Küreselleşme, Beşeri Sermaye ve Çocuk İşgücü, Ankara: Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayını, 1998.
 • Finansal Sistem ve Bankalar, Ortak Kitap, 1998.
 • Türk Bankacılık Sektöründe Kriz, (A. Yiğidim ile birlikte). Ankara: Nobel Yayınevi, 2001.
 • Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İşgücü Arzı: Şanlıurfa Örneği, (C. Kılıç ile birlikte), Ankara: TİSK Yayını, 2001.
 • Kriz ve IMF Politikaları, Editörlük Yaptım ve Kitaba Bir Bölüm Yazdım. İstanbul: Alkım Yayınevi, 2002.
 • KOBİ’lerin Halka Açılması ve Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkileri, Editörlük Yaptım, Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, 2005.
 • Para Teorisi ve Politikasında Son gelişmeler, II. Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Kongresi, Editör,  Muğla Üniversitesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2005.
 • Kayıtdışı Ekonomi ve Siyasal Tercihler, (S. Bekmez ile), Nobel Yayınevi, 2007.
 • İktisada Giriş (Ortak Kitap), Kitapta İki Bölüm Yazdım ve Editörlük Yaptım. Ankara: Gazi Yayınevi, 2008.
 • Finansal Piyasalar ve Para Politikası, Ankara: Gazi Yayınevi, 2008.
 • Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, (A. Aktaş ile Birlikte), Eflatun Yayınevi, 2009
 • Makroekonomi, Çeviri Editörü, Yazar: Gregory Mankiw, Eflatun Yayınevi, 2009.
 • Küresel İstihdam Sorunu, Çeviri Editörü, Efil Yayınevi, 2010.
 • Şeytanın Oku Dediği Yazılar, Efil Yayınevi, 2010.
 • Dünyada Cinsiyet Eşitliği, Çeviri Editörü, Efil Yayınevi, 2011.
 • Türkiye’nin Büyüme Stratejisi: Yapısal Analiz ve Politikalar (Osman Aydoğuş ve Aykut Lenger ile birlikte), TİSK Yayını, 2012.
 • İktisat Kuramına Bir Bakış, Mark Blaug, Çeviri Editörü, Efil Yayınevi, 2014.
 • Para Politikası Stratejisi, F. Mishkin, Çeviri Editörü, Efil Yayınevi, 2014.
 • Enflasyon Hedeflemesi, (Attila Gökçe ile), 2016, TİSK Yayını.
 • Ekonomide Masallar Gerçekler, 2017, 2018, Efil Yayınevi.
 • Global Crisis and Brexit, (kitap içinde bölüm), 2018, Opportunities and Threats in European Integration and Turkey-EU-Relations after Brexit,  Edited By Erol Esen and Duygu Sekeroglu, Peter Lang Publishing.
 • Salgın Ekonomisi, Editörlük Yaptım ve Kitaba Bir Bölüm Yazdım. 2020, Efil Yayınevi.
 • Enflasyon Hedeflemesi – Kuram ve Türkiye Uygulaması (Atilla Gökçe ile), 2021, Efil Yayınevi.
 • Refah Ekonomisi ve Eşitsizlik, Editörlük Yaptım ve Kitaba Bir Bölüm Yazdım. 2022, Efil Yayınevi.
 • Keynes ve Keynes’in İktisadı, Editörlük Yaptım ve Kitaba Bir Bölüm Yazdım. 2022, Efil Yayınevi.

MAKALELER

ULUSLARARASI İNDEKSLERDE TARARAN DERGİLER

 • “Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye’deki Özel ve Kamu Bankaları İçin Bir Uygulama” (Şenol Altan ile birlikte), İşletme ve Finans Dergisi, 2002, Cilt:17, Sayı:196.
 • “Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi”, (Cem Baydur ve Bora Süslü ile birlikte), İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Cilt:18, Sayı:217, 2004.
 • “Finansal Gelişme ve Rekabet: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz”, (Cem Baydur ve Bora Süslü ile birlikte), İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Cilt:21, Sayı:238, 2006.
 • “Türkiye’de Tüketim Fonksiyonunun Dilim Regresyon Yöntemi İle Tahmini” (İ. Tokatlıoğlu ve H.Öztürkler ile birlikte), İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Cilt:23, Sayı:268, 2008.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER

 • “Keynesyen ve Monetarist Para Politikalarının Karşılaştırılması”, Yeni İş Dünyası, 1985, Sayı:64.
 • “Malthus’un Nüfus ve Ücret Teorisi Üzerine Bir İrdeleme”, İktisat Dergisi, 1986, Sayı:262-263.
 • “İngiltere’de Sanayi Devrimi Sürecinde Sermaye Birikimi ve D. Ricardo’nun Analizi”, Gazi Üni. İkt. İd. Bil. Fak. Dergisi, 1986, Sayı:1-2.
 • “Avrupa Para Sisteminin Oluşumu ve Gelişimi”, Gazi Üni. İkt. İd. Bil. Fak. Dergisi,1987, Sayı:2.
 • “Klasik İktisatta Sermaye Birikimi ve Makinalaşma” , İktisat Dergisi, 1988, Sayı:289-290.
 • “F. Kafka’da Yabancılaşma ve Kimlik Arayışı”, Ekin Belleten, 1988, Sayı:Yaz.
 • “Türkiye’de Kapitalist Sınıfın Devletçiliğe Karşı Çıkışının Bir Örneği:1948 İktisat Kongresi”. Ekin Belleten, 1989, Sayı: Güz- Bahar.
 • “Savaş Döneminde İşgücü ve İşgücü Piyasasına Yapılan Müdahaleler”. Gazi Üni. İkt. İd. Bil. Fak. Dergisi, 1993, Sayı:2.
 • “Merkez Bankası Verimli Çalışıyor mu?”, (C. Saatçi ile birlikte), İktisat Dergisi, 1994, Sayı:352.
 • “Türk Bankacılık Sistemi İçinde Küçük Bankalar ve Üstlendikleri Döviz Riskleri”, (C. Saatçi ile birlikte), Ekonomik Yaklaşım, 1994, Sayı:12.
 • “TCMB’nın Para Politikası ve Para Programı”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Haziran,1994, Cilt:31.
 • “Currency Board: Para Arzının Kontrolüne İlişkin Monetarist Bir Yaklaşım”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,(S. Togay ile birlikte), 1995, Sayı:32.
 • “Savaş, Devlet ve Ekonomi: 1939-1945 Dönemi Türkiye İktisadına Bir Bakış”, Mürekkep Dergisi, 1995, Sayı:5.
 • “Finansal Kriz ve Bankalar: Güneydoğu Asya Örneği,” Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:36. Ekim-1999.
 • “Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri: Türk Ticaret Bankaları İçin Bir Maliyet Fonksiyonu”. (S. Kılıçkaplan ile birlikte), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt:1 Sayı:1, Kış 2000.
 • “Para Politikası ve Enflasyon,” Kamu-İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:5. Sayı:2, Ocak 2000.
 • “İşgücü Piyasasında Ayrımcılık: Türkiye ve Seçilmiş Ülke Örnekleri”, (A. Hakan Ardor ile birlikte), Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 2001, Sayı:40.
 • “Finansal Kriz ve Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma Programı Üzerine Bir Eleştiri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:3 Sayı:2,(Güz), 2001.
 • “Sex Discrimination in theBanking Sector: The Case of Turkey”, (Şenol Altan ile birlikte), Kamu-İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, 2003.
 • “Interconnectedness of InformalEconomyand Political Preferences in Turkey”, (S. Bekmez ile birlikte), Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2005, Cilt:1, Sayı:1.
 • “Avrupa İstihdam Stratejisi ve Genç İşsizlik”, TİSK AKADEMİ Dergisi, Özel Sayı:1, 2007.
 • “2008 Krizinin 1929 Krizi ile Benzerlikleri Üzerine Bir Analiz”, TİSK AKADEMİ Özel Sayı:2, 2009
 • Para Kurulu Sistemi Uygulanabilirlik Endeksi 1990-2006 Türkiye Uygulaması”, (Salih Barışık ile birlikte), Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi, Sayı:32, Ocak-Haziran 2009.
 • “Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye’de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi”, (Harun Öztürkler’le Beraber), Bankacılar Dergisi, Eylül 2012. 

ULUSAL DİĞER DERGİLER

 • “5 Nisan ve Merkez Bankası”, Ekonomik Forum, 1994, Sayı:8.
 • “İstikrar Programları ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler”, Ekonomik Forum, 1995, Cilt:2. Sayı:8.
 • “Büyüme, İstihdam ve İşsizlik”, İşveren Dergisi, 1996, Sayı:34.
 • “Ticari Bankalarda Maliyet Yapısı ve Likidite Yönetimi”, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, 1997, Sayı:18.
 • “1998 Yılının İlk Yarısında Ekonomide Ne Değişti?”, İşveren Dergisi, Temmuz-1998.
 • “Bankacılık Sektöründe Birleşme Eğilimi Üzerine Bir İnceleme”, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, 1999, Sayı:28-29.
 • “Güneydoğu Asya Krizi ve Etkileri”, İşveren Dergisi, Şubat-1999.
 • “Finansal Serbestleşme Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü ve 1980 Sonrası Gelişmeler”, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, 2000, Sayı: 30.
 • “ İstikrar Programı ve Kriz”, İşveren Dergisi, 2001, Şubat Sayısı.
 • “Finansal Kriz ve Bankalar: Türkiye’de 2000 ve 2001 Krizleri Örneği”, (Hakan N. Ardor, Mengü Tuncay ile birlikte), Yeni Türkiye Dergisi, Cilt:7, Sayı:41, 2001.
 • “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve 2002 Yılı Bütçesi Üzerine Gözlemler”. İşveren Dergisi,
 • 2001, Kasım Sayısı.
 • “Küreselleşme ve Çocuk İşgücü”, Çoluk Çocuk Dergisi, Sayı:41, Ağustos 2004.
 • “İşsizliğin Dinamikleri”, İşveren Dergisi, Cilt:43, Sayı:11, Ağustos-2005.
 • “2006 Yılı Bütçesi Üzerine Gözlemler”, İşveren Dergisi, Cilt:44, Sayı:2, Kasım-2005.
 • “Makro Ekonomik Büyüklükler ve Cari Açık”, İşveren Dergisi, Cilt:44, Sayı:4, Ocak-2006.
 • “Küresel İşsizlik, Avrupa İstihdam Stratejisi ve Türkiye”, Mercek Dergisi, Mayıs 2006, Cilt:11, Sayı:42.
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 1, Ekim 2010, Küresel Kriz İşsizlerin üzerine kaldı
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 2, Kasım 2010, Küresel Finansal Sistemde Yeniden Yapılanma ve Kur Savaşları
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 3, Aralık 2010, Türkiye’de Son Alınan Kararlar Çerçevesinde Para Politikasının Gelişimi
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 4, Ocak 2011, TCMB’den Finansal Piyasalara Ben Buradayım Sinyali
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 5, Şubat 2011, Genel Teorinin 75. Yılında Keynesin İktisadı Yine Gündemde
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 6, Mart 2011, TCMB’nin Kararları ve Bankalar
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 7, Nisan 2011, Uluslararası Para Sisteminin Yeniden İnşaası
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 8, Haziran 2011, Büyüme ve Borç İlişkisi Üzerine
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 9, Temmuz 2011, ABD ve ABD’de Borç Krizi
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 10, Ağustos 2011, Kriz Derinleşirken Merkez Bankalarının Yükü Artıyor
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 11, Temmuz 2011, Kurala Dayalı İktisat Politikalarından İhtiyari Politikalar
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 12, Ekim 2011, Yalnızlaşan Ülke Türkiye
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 14, Aralık 2011, Tüketim Üzerine
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 15, Ocak 2012, Krize Girmeye Aday Ülke Rusya
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 16, Şubat 2012, Kriz, Kapitalizm ve Merkez Bankaları
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 19-20, Haziran 2012, Avrupa’da Keynesyen Programlar İktidar Değiştiriyor
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 23, Eylül 2012, Avrupa Birliği Çöküyor mu?
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 25, Kasım 2012,  Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri Nereye?
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 26, Aralık 2012.
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 33-34, FED ve Çin Merkez Bankasının Değişen Politikaları Sonrası Krizde Üçüncü Evre, Temmuz- Ağustos 2013.
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 43, Ukrayna Krizi ve Rusya Ekonomisi, Mayıs  2014.
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 46, Konut Sektöründe Kriz Tartışmaları,    Ağustos 2014.
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 51, Rusya Ekonomisi Üzerine,  Ocak 2015.
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 57,   Yunanistan Krizi Üzerine,   Temmuz 2015.
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 70,   İdris Küçükömer Üzerine Eleştirel Bir Bakış , Ağustos 2016.
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 73,  Sürekli Durgunluk ve Tüketim, Kasım 2016.
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 74,  Döviz Kuru Faiz Tartışması Üzerine, Aralık 2016.
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 76,  Finansal Serbestleşmenin Tıkanıklığı Ve Türkiye Varlık Fonu, Şubat 2017
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 77, Cumhuriyet’in Kuruluşu Sürecinde İktisadi Yapının Oluşumu Ve Devletçilik, Mart 2017
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 79, Referandumun Ekonomi Politiği, Mayıs 2017
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 80, Borçlanma Sorunu, Haziran 2017
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 82, Enflasyonun Dinamikleri Ve Tarım Sektörü, Ağustos 2017
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 84, Plandan Orta Vadeli Programlara: Ovp (2018-2020) Üzerine Bir Değerlendirme, Ekim 2017
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 88, Suriye Operasyonunun Türkiye Ekonomisi Üzerine Olası Etkileri, Şubat 2018
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 95, Kripto Para Ve Merkez Bankaları, Eylül 2018
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 107, Maliye Politikasının Ekonomi Politiği , Eylül 2019
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 111, Siyasal İslam, Demokrasi Ve Ekonomi, Ocak 2020
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 114, Salgına Karşı Ekonomik Önlemler Artırılmalı , Nisan 2020
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 117, Rekabet Bunun Neresinde?, Temmuz 2020
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 119, Normalin Sonu, Eylül 2020
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 120, 10 Yıl, Yüzyıl Gibiydi!, Ekim 2020
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 122, Enflasyonun Tarihsel Gelişimi, Aralık 2020
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 123, Son Merkantilist’in Ölümü ve Biden Ekonomisi, Ocak 2021
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 125, Politik İktisatçı Kimliğiyle Keynes ve Barışın Ekonomik Sonuçları, Mart 2021
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 127, Enflasyon Hedeflemesi Türkiye Uygulaması, Mayıs 2021
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 131, Politik İktisadın Hırçın Kadını: Rosa Luxemburg, Eylül 2021
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 143, Hükümetler, Sermaye Sınıfı ve Ekonomi, Eylül 2022
 • İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 144, Siyasal Erk ve Merkez Bankacılığı, Ekim 2022

TEBLİĞLER (Kongre, Sempozyum, Panel)

 • “Bankacılık Sektöründe Rekabet ve Banka Birleşmeleri”, ( M. Nejat Coşkun ile Birlikte) , Dünya da ve Türkiye’de Bankacılık Sektörü, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1996.Yayınlandı.
 • “Gümrük Birliği ve Para Politikası”, Gümrük Birliği Sürecinde Politikalar ve Uygulamalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1998. Yayınlandı.
 • “Küreselleşme Sürecinde Dünya’da ve Türkiye’de Tekstil Sektörü: Finansal Yapı Analizi”, Anadolu’da Hızla Sanayileşen Kentler: Kahramanmaraş Örneği Sempozyumu, Kahraman Maraş Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu, 1998. Yayınlandı.
 • “Finansal Kriz ve Bankalar: Türkiye Örneği”, Krizin Anatomisi Sempozyumu, Ekonomik Yaklaşım Dergisi Sempozyumu, Mayıs, 1999.
 • “Beşeri Sermaye ve Çocuk İşgücü”, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 17-19 Kasım,1999. Özeti Yayınlandı.
 • “Kara Paranın Aklanmasının Finansal Boyutu”, Kara Paranın Aklanması Semineri. Türkiye Bankalar Birliği ve TC Merkez Bankası, 15 Aralık 1999, Panel.
 • “Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri: Türk Ticaret Bankaları İçin Bir Maliyet Fonksiyonu”, (Serdar Kılıçkaplan ile birlikte), IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 14-16 Mayıs 1999, Belek-Antalya.
 • “Banka Birleşmeleri”, Rekabet Kurumu, 13 Nisan 2000, Ankara. Yayınlandı.
 • “Almanya’da Yaşayan Türklerin Tasarruf Eğilimleri ve İslami Şirketler”, Adapt Project Der Interkulterelle Impulse, Volkshochschule Der Stadt Duisburg, Almanya- Duisburg. Haziran 2000.
 • “2000 Yılı İstikrar Programı ve Finansal Piyasalar”, Türkiye Araştırmalar Vakfı, Almanya-Essen. Haziran, 2000.
 • “2001 Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkileri, Olası 2002 Senaryoları”, Merkez Menkul Değerler AŞ, Mayıs, 2001, Panel.
 • “Kamu Bankalarının Dünü, Bugünü, Yarını”, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı ve Hazine Müsteşarlığı Mensupları Vakfı, Haziran 2001, Panel.
 • “Bütçe Açıklarını Finanse Etmeye Yönelik Politikaların Etkileri”, (Murat Atan ile birlikte), VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 20-22 Eylül 2001, Adana.
 • “Türkiye Ekonomisinin Rekabet Gücü: Bankacılık Sektöründe Piyasa Yapısı ve Rekabet”. Rekabet Nereye Kadar? Nasıl? Kongresi, Ekonomik Yaklaşım Dergisi Kongresi, 7-8 Kasım 2001 Yayınlandı.
 • “İstikrar Programının İşgücü Piyasası Üzerine Etkisi”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 21-23 Kasım 2001. Özeti Yayınlandı.
 • “Finansal Kriz ve Bankalar: Türkiye Örneği”, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası, Eylül 2001, Panel.
 • “Kentsel Alanda Kayıtdışı İstihdam”, Büyüyen Kayıtdışı Sektör Semineri, TİSK, Nisan 2002.Yayınlandı.
 • “Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Reel Sektör İlişkileri”, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mayıs 2002, Panel.
 • “Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Son Durumu”, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye Ekonomi Kurumu, EYS Programı, 2 Ağustos 2002, Panel.
 • “Türk Bankacılık Sektörünün Şubat 2001 Krizi Sonrası Durumu ve Yeniden Yapılandırma Programı”, Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Balkanlarla İlişkiler ve Türkiye Ekonomisi Sempozyumu, Türkiye Ekonomi Kurumu ve Trakya Üniversitesi, Mart 2003. Yayınlandı.
 • “Balkan Ülkelerine Yönelik Sermaye Hareketleri: Bulgaristan Örneği”, Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Balkanlarla İlişkiler ve Türkiye Ekonomisi Sempozyumu, Türkiye Ekonomi Kurumu ve Trakya Üniversitesi, Mart 2003. Yayınlandı.
 • “Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma Programı”, Pamukkale Üniversitesi, EYS Programı, Temmuz 2003, Panel.
 • “Bankacılık Sektöründe Rekabet ve Bağımsız İdari Otoriteler “, Rekabet; Düzenlemeler ve Politikalar Konulu Kongre, Muğla Üniversitesi İİBF ve Rekabet Kurumu, 25-26 Eylül 2003. Yayınlandı.
 • “Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İşgücü”, İstihdam, Kadın İşgücü ve Yeni-İş Kanunu Semineri, TİSK ve Muğla Üniversitesi İİBF, 5 Aralık 2003. Yayınlandı.
 • “Türkiye’de Uygulanan Para Politikaları ve TCMB”, Politikaları ile Türkiye Kongresi, Muğla Üniversitesi, 10-11 Aralık 2003. Panel.
 • “A Political Prefence Analysis Informal Labor Force in Turkey, for (S. Bekmez ile birlikte), Global Economic Modelling Network and the Centre 1?Etudes Prospectuves at Information Internationales (CEP II), University? Paris I-Pantheon-Sorbonne in Paris, June 30-July 2, 2004. Yayınlandı.
 • “Sosyal Damping ve Çin”, Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası, 23-28 Nisan 2004, Antalya. Yayınlandı.
 • İstihdamın Arttırılması ve İşgücü Piyasası Çalışma Grubu Sunuşu, Türkiye İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir. Yayınlandı.
 • “Çin’in Dünya Ticaret Örgütüne Girişinin Denizli Tekstil Sanayisi Üzerine Etkileri”, Kongre Açılış Bildirisi, III. Bilgi Teknolojileri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 7-9 Ekim 2004, Denizli.
 • “Makro Açıdan Türkiye’de Bankacılık Krizleri”, (K. Eser ile birlikte), Bankacılık Sorunları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Banka ve Ticaret Hukuku Ensitüsü, 26-27 Kasım 2004. Yayınlandı.
 • “Bankalar Kanunu ve TMSF”, Bankacılık Sorunları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, 26-27 Kasım 2004, Panel. Yayınlandı.
 • “Türk Tekstil Sektöründe Finansman ve Rekabet Sorunları”, KOBİ’lerin Halka Açılması ve Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkileri, (S. Bekmez ile birlikte) Muğla Üniversitesi ve Sermaye Piyasası Kurulu, 9-10 Aralık 2004. Yayınlandı.
 • “Kırdan Kente Göç, Kentsel Alanda İşsizlik ve Kayıtdışı Sektör: Teori ve Türkiye Uygulamaları”, (M. Tuncay ile Birlikte), 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye Sosyal Bilimler Derneği, 7-9 Aralık 2005, Ankara. Özeti Yayınlandı.
 • “AB Sürecinde Sosyal Dialog ve AB İstihdam Stratejisi”, TEBİAT; 24-27 Şubat 2006, Ilgaz.
 • “Sosyal Politikasız Bir Dünya Mümkün mü?,” Sosyal Devlet ve Sosyal Politika Semineri,
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ilgaz, 20-21 Mayıs 2006.
 • “Türkiye Ukrayna Ekonomik İlişkilerinin Gelişiminde Finansal Sektör”, Ukrayna ve Türkiye: İkili Ekonomik İlişkiler ve AB’ye Entegrasyon Sürecinde Karşılıklı Etkileşim, Gazi Üniversitesi ve Kiev Vadım Hetman Milli Ekonomi Üniversitesi, Kiev-Ukrayna, 24-25 Mayıs 2006.
 • “Balkan Ülkeleri İçin Türkiye’nin Ekonomi Politikaları”, Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye ve Balkan Ülkeleri Arasındaki Ekonomik, Siyasi ve Hukuki İlişkiler, Uluslar arası Sempozyum, Gazi Üni, İİBF, Ankara, 21-25 Kasım 2007.
 • “TheEffectiveness Of The R&D Expenditures On The Growth Of High And Middle-Income Countries (1994-2004 Panel Data Analysis)”, Third International Conference On Business, Management And Economics, 2007, Yaşar University (Salih Barışık, Ahmet Beşkaya ile birlikte). Yayınlandı.
 • “Global Finans Piyasalarındaki Gelişmelerin Para ve Maliye Politikalarına Yansımaları”, Global Finans Piyasaları ve Türkiye Ekonomisi, Panel, Gazi Üniversitesi ve Maliye Hesap Uzmanları Vakfı, Anakara, 20 Şubat 2008.
 • “Tüketici Kredisinin Ekonomiyi Canlandırıcı Rolü”, Tüketicinin Finansal Bilincinin Geliştirilmesi Konferansı, VISA EUROPE, Ankara, 21 Mayıs 2008.
 • “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları”, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ulusal Ekonomilerin Güvenliği: Türkiye ve Kazakistan Ekonomileri Semineri, KARTÜRK, Ankara, 12-13 Mayıs 2008.
 • “Küresel Kriz ve Türkiye”, Çankaya Üniversitesi, 22 Kasım 2008. Yayınlandı.
 • “Küresel İşsizliğin Kodları”, Kapsayıcı ve Kavrayıcı Toplum İçin İstihdam Sorunun Çözümleri, Sürdürülebilir Topluma Dönüşüm Kongresi, KalDer 18. Kalite Kongresi, 16-18 Kasım 2009, İstanbul.
 • 1929 ve 2008 Krizinin Dinamikleri “Zor Zamanlarda İktisat Çalıştayı” 2010, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınlandı.
 • “Küresel Kriz ve Uluslararası Para Sisteminin Yeniden İnşaası”, “Zor Zamanlarda İktisat II: QuoVadis Oeconomia?”, Hacettepe Üniversitesi 12-13 Mayıs 2011.
 • Dünya’da ve Türkiye’de Mali ve Finans Politikalarının Piyasalara Etkisi, IX. KOBİ Zirvesi, 20 Mart 2013.
 • Social Dialogue and Employee Organization in Turkey, International Labor Organization Promoting the Fundamental Principles and Rights at Work and Social Dialogue Organizes in Cooperation with TheFederation of Egyptian Chambers of Commerce and theFederation of Egyptian Industiries, 2-3 Şubat 2013, Luxor, Mısır.
 • Küresel Kriz ve Para Politikaları, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Panel, 24 Mayıs 2013.
 • Kayıtdışı Ekonominin Siyasal Yapılanma Üzerindeki Etkisi, 13. Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ- ANKARA, 5 Aralık 2013.
 • Küresel kriz ve Tasarruf Eğilimleri, 17. Uluslararası Öğrenci Kongresi, Ege Üniversitesi, 7-9 Mayıs 2014.
 • Sosyal Politikada Dönüşüm, 38. İktisatçılar Haftası, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 8-10 Nisan 2014.
 • Kriz ve Finansal İstikrar, Oturum Yöneticisi ve Konuşmacı, Ulusal Harran Ekonomi Kongresi (EconHarran), Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 23-24 Ekim 2014.
 • Büyüme ve Çevre Üzerine Düşünceler: Bir Çerçeve Analiz,  Açılış Dersi. 18. Uluslararası Öğrenci Kongresi, Ege Üniversitesi, Nisan 2015.
 • Kriz ve Borçlanma Sorunu, Hacettepe Üniversitesi,  Maliye Kongresi, 21-22 Nisan, 2016.
 • Ekonomik/Mali Kriz ve Brexit, B R E X I T:  İngiltere’nin AB’den Ayrılmasının Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri Çalıştayı, 8-9 Aralık 2016.
 • Liberalizm Nereye, Oturum Yöneticisi ve Konuşmacı, Ulusal Harran Ekonomi Kongresi (EconHarran II), Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nisan-2017.
 • Küresel Ekonomide Gelişmeler ve İstihdam sorunu, Konferans, Adıyaman Üniversitesi İİBF, Haziran 2017.
 • Krizin İktisat Teorisi üzerine Etkileri, Moderatör ve Konuşmacı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 16 Kasım 2017, İstanbul.
 • Türkiye Ekonomisinin Yapısal Sorunları ve Kriz Olgusu Paneli,  Moderatör ve Konuşmacı, 3 Ekim 2018, Ankara.
 • “Küresel Ekonomide Son Gelişmeler ve Türkiye”, Konferans, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisat Bölümü, 18 Ekim 2018.
 • Ekonomik Kriz Bu Kez Farklı (mı?),Paneli,  Moderatör ve Konuşmacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 3 Ekim 2018, İstanbul.